Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 25:17

17Ɓari na i vi ziŋ mì ká zaɗ ni key, lɛ, mì mgba roy ya. Nzaaruoke ku hɔy lɛ, mì se zaɗ fɔ́ŋ ɓay na, a mí mbi nzaa-i ɓay haŋa ri mgba leɗban na í víke ni.