Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 25:25

25Ɓi na, mì ziŋ fe mbḭw mini ká ɓay ɗáake ɓay huɗ ɓo tul-e ya. Munu ká ɓe kḭ sùo-ɛ hii ɓay haŋa Mbay Sezar ká Rɔm ze ka ɗaa ɓay ɓe na, mì mbi nzaa-i ɓay píeke ni se luo-ɛ.