Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 3:10

10Zaɗka i kɔ ni ɓa ɓe káʼa kaw faa hul ka̰ni Ŋgɛrɛwṵru ká i ɗi ɓa Faa Kere a gɔŋ fe na báyḭi lɛ, zaɗ ɓay zee ri sɛl ha ri kaw yer ɓay tul fe ká kal ká tul-e na.