Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 3:20

20Ɓe nda̰w rɔɔ, Ŋgɛrɛmbay a pɔ́ŋ sa̰w síe ha rì ha̰ ɓil law-rì huo lɔm, a píe Zezu, nzoɓ káʼa naa ni ví ya̰a nzoɓri na ha rì.