Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 4:13

13Zaɗka ŋgɛrɛdɔma̰yri laa ɓay ká Piyɛr ɓáy Za̰a ɓaa ɓáy nun wa̰ra nzoɓ na ku báyḭi lɛ, tuku ri ha ri kaw yer, ɓay ḭi lɛ, i kɔ Piyɛr ɓáy Za̰a na ɓa nzoɓri ká i se zaɗ fe fére ya, i ɓa nzoɓ hɔykeri munu hɔy, roo lɛ, i kɔ nda̰w, ɓari na i ɓa bǎw seɗ Zezu.