Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 5:10

10Zaɗɛ ku hɔy lɛ, ka lie gbǎ̰y ɓa huɗ ká pol Piyɛr. Ro ze, leɗ kubanri na i yḭ̀i í vǎa ɗaa tul-ri tuŋ huɗ Safira na, í mbi ni í vǎa voro ni ɗo lakun wa̰ra.