Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 5:23

23«Zaɗka ɓuru tḭi nzaa hul sal na, faa hul mgba ɗo ɗi gbukru, a nzoɓ kɔ́rɔ faa hul salri na kara i ɗo ɗi kɛk. Roo lɛ, zaɗka i mgbuɗa faa hul ha̰ ɓuru se hula na lɛ, ɓuru kɔ sùo nzoɓ mbḭw ya.»