Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 5:40

40í ɗi nzoɓ ndáy nzaapeɗri ha ri nda ri ɓáy ndoy, a í haa ri ɓáa ɓay ɓáy riŋ Zezu. Falɛ ku rɔɔ i ala ri ha ri zɔl ɓáy.