Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 6:14

14Ɓuru laa ɓay ká nzi-ɛ mii, Zezu ni ká Nazarɛɗ na, a ɓíɛ zaɗ ni key wukluk wukluk nda̰w, a fɛrɛ fe nduo puo ká Moyze ha̰ naari na ha̰ ni ɗo ɓoɗ nda̰w pi.»