Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 6:5

5Báyḭi lɛ, ɓay ká i ɓaa na, nzoɓ mbika lawri hii ɗo ɗi riw bele. Ze í naa Etḭɛn ká mbika law ɓe ŋgḭi ɓamba, ká Tem Law Pie mbaa ɓil law-ɛ na. I naa Filiɓ nda̰w, Prokɔr nda̰w, Nikanɔr nda̰w, Timo̰n nda̰w, Parmenas nda̰w, rɔɔ Nikola ká uru saa puo ká Antiyos, ɓe káʼa fɛrɛ sùo-ɛ a vi ɓa nzoɓ kóɗ Ŋgɛrɛwṵru na.