Search form

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 7:17

17«Ɓay ká Ŋgɛrɛwṵru waa ziŋ Abaraham pola lew na, zaɗka namke tɔ̀ŋ ɗi ya deɓ ɓay ví báyḭi lɛ, sa̰w naari mboŋ kḭ í síe ɓa pola pola ká tusiri Eziɓte.