Search form

Za̰a 10:21

21Nzoɓ ha̰wri ɓaa mii: «Nzoɓ ká temndaya ɗo tul-e na ti ɓáa ɓay mini key ya. Wa̰a, nzoɓ ká temndaya ɗo tul-e na, a máa ɓay mgbúɗa nun nzoɓ ra̰wri nda̰w pi lɛ woo ?»