Search form

Za̰a 10:24

24Báyḭi lɛ, Ziɓri kiri ni í vbi ni ɓay mii: «Síe ha̰a nda̰w rɔɔ, mù haŋa law ɓuru nda siri key lɛ? Mu ɓaa ha̰ ɓuru laa mgbum, wa̰a, mù ɓa *Krisi, nzoɓ ká Ŋgɛrɛwṵru waa ɓay píe ni ví ya̰a nzoɓri na lɛ?»