Search form

Za̰a 14:19

19Ndḭi munu hɔy lɛ, nzoɓri ká tusiri key na ti kɔ́kɔ mì mbǎa. Roo lɛ, ɓaarì na, ì kɔ́kɔ mì ɓa kḭ ɓáy, ɓay ḭi lɛ, mì kaw ɓáy kumnun, a ɓaarì hɔy kara ì káw ɓáy kumnun na nda̰w.