Search form

Za̰a 14:26

26Roo lɛ, Nzoɓ Sɔkɔ Nzoɓ ká ɓa Tem Law Pie ká Bǎa a píe ɓáy riŋ-i na, a fére rì feri riw bele, a tuma law-rì ká tul feri riw bele ká mì ɓaa ha rì na.