Search form

Za̰a 15:4

4Ì mbúɔlɔ mì, munu ká ɓi kara mì mbuɔlɔ rì na. Munu ká nzaa tɔy sùo puu ɗo ɓoɗ ɓáy tul-e a lie ya na, ɓaarì hɔy kara, zaɗka ì mgba̰ŋra mì ya lɛ, ì ti líe ɓáy tul gaŋ sùo-rì ya.