Search form

Za̰a 16:20

20Mì ɓaa ha rì ta-taŋ ɓa tusuɛ kḭ: ɓaarì na, ì rɛ́kɛ rɛw, a í ŋgṵri sùo-rì, roo lɛ, nzoɓri ká tukɛlɛ key na i záy sùo-ri. Ɓaarì na ì ɗáa síe, lɛ, ɗáa síe ɓaarì na a fɛ́rɛ ɓa suoriya.