Search form

Za̰a 16:21

21Ì kɔ, zaɗka nduo sɛ má̰y nzoɓ ɓay haŋa ni mboŋ lɛ, ka ɗaa síe, ɓay ḭi lɛ, sa̰w síe kɔ́kɔ sɛkɛ fe na maa ro. Roo lɛ, zaɗka leɗ na tḭi lɛ, ka yḭiŋra kɔ́kɔ sɛkɛ feke na kpoɗ, a kaw ɓáy suoriya, ɓay ḭi lɛ, ka mboŋ nzoɓ vi tusiri key.