Search form

Za̰a 17:1

Zezu ɗaa nzaa ɓay kere ɓay tul nzoɓ ɓeri

1Falɛ ká Zezu ɓaa ɓayri munu na báyḭi lɛ, ka ura nun-ɛ ɓa siya a ɓaa mii:

«Bǎa, namke na vi ro. Tína riŋ ɗika Vu-ɔ ɓa kɛlɛ, ɓay haŋa ɓo Vu-ɔ na ka tínake riŋ ɗika ɓo na ɓa kɛlɛ nda̰w.