Search form

Za̰a 17:23

23Mì ɗo ɓil law-ri munu ká ɓo mù ɗo ɓil law-i. Ɓe nda̰w rɔɔ, i vika ɓa nzoɓ ká mbḭw kḭ hɔy ha̰ nzoɓri ká tusiri key na, i kɔ lɛ, i ɓaa mii, ɓa ɓo kḭ ze mù pie mì, a mú hii ri munu ká mù hii mì na.