Search form

Za̰a 19:11

11Lɛɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay a ɓaa ha̰ ni mii: «Ɓa Ŋgɛrɛwṵru ze ha̰ mù hṵrusuo. Zaɗka Ŋgɛrɛwṵru ha̰ mù hṵrusuo key na ya lɛ, mù ti mbaka tul-i ɓáy hṵrusuo mbḭw ya. Sa̰wke mini ze, nzoɓ ká pɔŋ mì nduo nduo-ɔ na, ɓay mgba tul-e kal mù rɔɓay.»