Search form

Za̰a 19:19

19Báyḭi lɛ, Pilaɗ mbi nzi-ɛ ha ri ɗaa mbeɗe ɗo gbokro í ɓer ɗo fi tul-e ká tul puu say huɗ na. Ɓay ká i vbie ɗo gbokroke na ɓaa mii: «Zezu ká Nazarɛɗ, mbay Ziɓri.»