Search form

Za̰a 19:20

20Munu ká zaɗ ɓér Zezu na ɗo ɗi ya ɓáy ŋgɛrɛpuo na báyḭi lɛ, Ziɓri ŋgḭi ɓamba kḭi fe na, ɓay ḭi lɛ, fe ká i kḭi na, i ɗaa ɓáy nzaa eboro nda̰w, nzaa latɛ̰ nda̰w, rɔɔ ɓáy nzaa gɛrɛk nda̰w pi.