Search form

Za̰a 19:26

26Báyḭi lɛ, Zezu mbi nun-ɛ a kɔ mi-ɛ na, a ɗi ya ɓáy lakun mi-ɛ ku na, leɗ nduoɓal-ɛ káʼa hii ni ɓamba na ɗo ɗi nda̰w pi. Zezu na ɓaa ha̰ mi-ɛ mii: «Mgba ni ka ɓa vu-ɔ.»