Search form

Za̰a 19:31

Nzoɓ yṵm tuŋ gar Zezu

31Namke ku na ɓa nam peɗ ndeɓe ká i lěkeke fe sṵm ɓay tul nam mgbaka ta̰ram ɓari Ziɓri. Nam mgbaka ta̰ramke ku na ɗo ɓoɗ, a ɓa bawda nam suoriya. Sa̰wke mini ze, ŋgɛrɛdɔma̰y Ziɓri hii ɓay haŋa huɗ nzoɓ ka ɗo siya ká tul puu say huɗ ká ɓil namke na ku ya. Ɓe ze, í vbi Pilaɗ ɓay haŋa ni ka gur ɓal-ri ha ri hu ɓa vaa ɓo, í ɗíra ri saa tul puu say huɗ na.