Search form

Za̰a 2:20

20Lɛɛ, ŋgɛrɛ Ziɓri yḭiŋra ɓáy ɓay ha̰ ni mii: «Úwaa, hul ká ɓuru ɗaa mbiimbam síŋ niŋ pa̰rɛ yie nda̰w rɔɔ, ɔ key lɛ, ɓo mù ɓaa mii, nam say hɔy lɛ, mù úra ɓa kḭ kɛlɛ?»