Search form

Za̰a 20:1

Zezu tḭi saa luɔ huɗ

(Mat 28.1-8; Mrk 16.1-8; Luk 24.1-12)

1Tiɓie piɛɗ ká síe dimasi ká zaɗ ɗo ɗilo ɗilo rɔɓay na báyḭi lɛ, Mari ká puo ɓe ɗo Madala tḭi a se ɓa tupal na. Zaɗkaʼa tḭi ɗi na báyḭi lɛ, ka kɔ maa tisaw ká i mbǐike nzaa luɔ huɗ na giri ɓo fi mbḭw.