Search form

Za̰a 20:13

13Báyḭi lɛ, i vbi Mari ɓay mii: «Tinam ɓuru, mina rɔɔ mù rɛ-rɛw maalɛ?» Lɛɛ, ka yḭiŋra ɓáy ɓay ha ri mii: «I mbi huɗ Ŋgɛrɛmbay ɓi na í zɔ̌lke ɗɔɗ ha̰ mì kɔ zaɗ ká i ɗaa ni ɓo ɗi ya.»