Search form

Za̰a 20:23

23Nzoɓri ká ì naa ɓay feya̰a ɓari ká tul-ri na, ɓayke mgba tul-ri mbǎa. A ɓari ká ì naa ɓay feya̰a ká tul-ri ya laa lɛ, ɓayke mgba tul-ri ɓaŋguɔ kpaɗara.»