Search form

Za̰a 3:20

20Nzoɓ ha̰a ha̰a ká ɗaa fe ká ndaya na, ka ḭ̌m zaɗ taŋa na ḭ̌m a ɗuu ni ɗuu, ɓay ḭi lɛ, ka ɗaa hḭɛ ɓay peɗ ɗáa ndaya ɓeri na a tḭ́i a ɗo zaɗ hie gbari gbari.