Search form

Za̰a 3:22

Za̰a Batis ɓaa nasi ɓay

22Falɛ ku lɛ, Zezu ɓáy leɗ nduoɓal-ɛri uru í se ɓa zaɗ kḭ ká kuɗu zaɗ ká Zude a kaw ɗi ziŋ ri nam maa fe, a ɗaa tul nzoɓri nduo mbii.