Search form

Za̰a 3:36

36Nzoɓ ká ɗaa law-ɛ ɓo tul Vi-eke na lɛ, ka kaw ɓáy kumnun ká ɗo ɓaŋguɔ. A nzoɓ ká ɗaa vu mbom ɓo tul-e ya lɛ, ka ti káw ɓáy kumnunke na ya, roo lɛ, hɛrɛ Ŋgɛrɛwṵru ɗo tul-e ɓaŋguɔ.»