Search form

Za̰a 3:5

5Lɛɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay ha̰ ni mii: «Mì ɓaa ha̰ mù ta-taŋ ɓa tusuɛ kḭ: zaɗka, i mboŋ nzoɓ ɓáy faa mbii ɓáy Tem Ŋgɛrɛwṵru ya lɛ , nzoɓke ku na ti máa ɓay ɗoko sakra nzoɓri ká Ŋgɛrɛwṵru re mbay ká tul-ri na ya.