Search form

Za̰a 5:19

Vu Ŋgɛrɛwṵru ɗaa fe ká Bi-ɛ hii

19Báyḭi lɛ, Zezu mbi ɓay a ɓaa ha ri mii: «Mì ɓaa ha rì ta-taŋ ɓa tusuɛ kḭ: leɗ na maa ɗáa fe mbḭw ɓáy tul-e ɓe kḭ sùo-ɛ ya. Fe ká Bi-ɛ ɗaa na nda̰w rɔɔ, ka ɗaa ɓáy. Feri riw bele ká Bi-ɛ ɗaa na, ɓe na kara ɗaa faa mbḭw munu nda̰w.