Search form

Za̰a 5:2

2Ká Zuruzalɛm na, faa kɔ̀kɔ mbḭw ɓa faa kál baɗuri ɗo ɗi. Ɗi ya ɓáy faake ku na, da̰ŋa ɗo ɗi ká i mbuo fe í puɗ ɓa tem zaɗ ndeɓe ɗo ɗi. Riŋ zaɗke ku na i ɗi ɓáy nzaa eboro ɓa Betesda .