Search form

Za̰a 5:3

3Temri ká i puɗ ɗo lakun mbiike ku na, nzoɓ sɛmri ŋgḭi ɓamba tasiri i naa ɗi raɗ raɗ; nzoɓ ra̰wri nda̰w, nzoɓ kpɛɗɛri nda̰w, rɔɔ nzoɓri ká sùo-ri hu wǔɔ nda̰w pi. [Ɓari na, i naa í giyaŋ mbii káʼa láŋ,