Search form

Za̰a 5:39

39«Ì bɛ́klɛ ɓil mbeɗe Ŋgɛrɛwṵru ɓaŋguɔ, ɓay ḭi lɛ, ì ker í ɓaa mii, ì zíŋ káw ɓáy kumnun ká ɗo ɓaŋguɔ na ká ɗi. Ɓa mbeɗeke na ku ze ɓaa nasi ɓay ɓiri na ká ɗi.