Search form

Za̰a 5:4

4ɓay ḭi lɛ, ɓil nam ha̰nɛri ku na, leɗ nzaapeɗ taa Ŋgɛrɛmbay ɗì a ví ɗo ɓil mbii na a laŋ. Lɛɛ, nzoɓ sɛm ká ɗì titire ɗɛkrɛ, a ɗo ɓil mbii ká laŋ ku na lɛ, sɛmke na ɗo mina mina hɔy kara, suo nzoɓke na a váa ɓáy kere.]