Search form

Za̰a 7:10

Zezu se zaɗ suoriya ká Zuruzalɛm

10Fal zɔ́l yṵ-ɛri ká i zɔl í se ɓa zaɗ suoriya ká Zuruzalɛm na báyḭi lɛ, ka uru a zɔl ɓa ɓaɗi nda̰w, roo lɛ, ka se ɓa ɓaɗi ɓa muni.