Search form

Za̰a 7:23

23Ɓaarì na, ì kuŋ leɗri ŋgori ɓáy nam mgbaka ta̰ram ɓay haŋa bol kusol Moyze ka ɗǒke ɓáy zaɗɛ. A wa̰a, ɓay ḭi nda̰w rɔɔ, ɓi mǎa, mì vaa nzoɓ ha̰ sùo-ɛ nduɔ kiyaw kiyaw ɓáy nam mgbaka ta̰ram lɛ, law-rì fa̰a rì ká tul-i lɛ?