Search form

Za̰a 8:11

11Lɛɛ, má̰y na yḭiŋra ɓáy ɓay ha̰ ni mii: «Mbay, mì kɔ nzoɓ mbḭw ya.» Ro, Zezu ɓaa ha̰ ni mii: «Ɓi kara mì ɗaa ɓay ɓo tul-a ya nda̰w. Mu se zaɗ seɗ ɓo, a roo lɛ, mu ɗaa feya̰a mbǎa.»]