Search form

Za̰a 8:12

Zezu ɓa zaɗ taŋa

12Zezu mbi ɓay a ɓaa ɓa kḭ ha̰ ruɔ nzoɓri mii: «Ɓi na, mì ɓa zaɗ taŋa nzoɓri ká tusiri key. Nzoɓ ká se fal-i lɛ, a ɗoko ɓáy zaɗ taŋa ɓay káwke ɓáy kumnun, ɓo ka ti séke seɗ ká ɓil suŋ na mbǎa mgbaŋ.»