Search form

Za̰a 8:26

26Mì ɗo ɓáy ɓayri ŋgḭi ɓamba ɓay ɓáa nda̰w, ɓay ɗáa ɓo tul-rì nda̰w pi. Roo lɛ, nzoɓ ká píe mì na ɓaa sùo ɓay, a ɓayri ká mì laa ká luo-ɛ na, mì ɓaa ha̰ nzoɓri ká tusiri key.»