Search form

Za̰a 8:55

55Ɓe nu ku hɔy kara, ì tuu ni ya, a ɓi lɛ, mì tuu ni tuu. Zaɗka mì ɓaa mii: “Mì tuu ni ya” lɛ, mì ɓá nzoɓ kúɗ ɓay munu ká ɓaarì nda̰w. Roo lɛ, mì tuu ni a mí ɗaa vu mbom ɓo tul ɓay ɓeri.