Search form

Za̰a 9:21

21Roo lɛ, fe ká ɗaa rɔɔ ka kɔ́ke zaɗ timbɛɗɛ key na ɓuru kɔ ya, a nzoɓ ká ɗaa rɔɔ ha̰ nun-ɛ kɔ zaɗ na kara, ɓuru kɔ ni ya nda̰w pi. Ì vbi ni ɓe kḭ í laa, ka ɓa leɗ mbǎa; kaʼa máa yḭiŋra ɓáy ɓayke ha rì laa.»