Search form

Za̰a 9:27

27Lɛɛ, ka yḭiŋra ɓáy ɓay ha ri mii: «Úwaa, ɓay ni key na, mì ɓaa ha rì ro, ze ì hii ɓay ya̰aŋa ɓay ɓi na ya. Wa̰a, ɓay ḭi nda̰w rɔɔ, ì hii ɓay haŋa mì fɔŋ fal ɓay key na ba siɗi ha ri rɔɓay lɛ? A wa̰a, ì hii ɓay vika ɓa leɗ nduoɓal-ɛri nda̰w pi lɛ woo?»