Search form

Luku 11:36

36Zaɗka ɓil law-ari riw bele ɗo ɓil zaɗ taŋa, rɔɔ fe ká ɓay síi ɗi sii ndḭi tiya lɛ, sùo-ɔri riw bele na, a táŋ kaɗ kaɗ, a hie gbie munu ká huu ndele ha̰ mù kɔ́ke zaɗ ɓáy kere.»