Search form

Luku 11:41

41Munu zu lɛ, fe ká ɗo ɓil tuŋguo tɔy ɓáy tuŋguo ŋgaw ɓaarì na, ì ha̰ nzoɓ kṵkuri. Ɓe nda̰w rɔɔ, feri riw bele a táŋ kaɗ kaɗ ɓay tul-rì ɓáy.