Search form

Luku 11:46

46Lɛɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay mii: «Ɓaarì *nzoɓ fére nzoɓri bol kusolri na kara nda̰w: kɔ́kɔ sɛkɛ fe ɓa taa ɓaarì, ɓay ḭi lɛ, ì ɗaa soɓa ká hii ɓamba tasiri ɓo tul nzoɓri ɓay haŋa ri soɓ. A ɓaarì kḭ sùo-rì na, vu nduo-rì ŋgɛɗɛŋ mini hɔy kara ì hii záake ya.