Search form

Luku 11:50

50Ze, ɓay sím nzoɓ ya̰aŋa ɓayri saa nzaa Ŋgɛrɛwṵru riw bele ká i i ri ká piɛɗke ɓáy sew ká Ŋgɛrɛwṵru ɗáake tusiri kpṵru tḭi vuri na kara, kaʼa ɗáa ɓayke zuɔ tul nzoɓri ká timbɛɗɛ key: